2016. február 6. szombat 
•  Az OAH elérhetőségei
•  Szervezeti felépítés
•  Vezető tisztségviselők
•  SZMSZ
•  Jogi háttér
•  Az OAH angolul...
•  Nukleáris létesítmények hatósági felügyelete
•  Nukleáris és radioaktív anyagok hatósági felügyelete
•  Fizikai védelem
•  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelése
•  Nukleárisbaleset-elhárítás
•  Szabályozás
•  Nemzetközi kapcsolatok
•  Részvétel az Európai Unió munkájában
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Tájékoztatás
•  Tevékenységek szabályozása
•  Az alkalmazás szabályozása
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Műszaki háttérintézmények
•  Nukleáris baleset-elhárítás
•  Nemzetközi egyezmények
•  INES skála
•  Nukleáris létesítmények
•  Az atomenergia részesedése...
•  Nem energetikai alkalmazások
•  Az OAH gazdálkodása
•  A KNPA kezelése
•  1.Közadat
•  2.Szervezeti, személyzeti adatok
•  3.Tevékenység, működés adatai
•  4.Gazdálkodási adatok
•  1.A hónap hírei
•  2.Sajtóközlemények
•  3.Sajtótájékoztatón kiadott anyagok
•  4.Nemzetközi hírek
•  5.Rendezvények
•  6.Egyéb
•  Nyilvános kiadványok
•  Előadások
•  Felülvizsgálatok eredményei
•  Enciklopédia (Rövidítések jegyzéke)
•  Nukleáris Biztonsági Szabályzatok
•  Útmutatók
•  Politikák
•  Szoftverek

 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL

Keresés:      
    NAGY KONTRASZTÚ OLDALAK

ENGLISH VERSIONKAPCSOLATOKE-MAIL  

 
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK HATÓSÁGI FELÜGYELETE


Először közzétéve: 2003.11.22. , utoljára módosítva: 2013.8.29.

 

 
Az OAH tevékenységének legfontosabb területe a nukleáris létesítmények — köztük elsősorban a Paksi Atomerőmű — hatósági felügyeletének ellátása. A nukleáris létesítmények kiemelt biztonsági jelentőségük miatt folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak, amely átfogja az engedélyezés, az ellenőrzés, az értékelés és a jogérvényesítés eljárásait. A hatósági felügyelet folytonosságát a Hivatal a létesítmény területén fenntartott helyszíni felügyelettel és ügyeleti rendszer működtetésével biztosítja.

Engedélyezés
Felügyelet és ellenőrzés
Biztonsági értékelés
A magyarországi nukleáris létesítmények tevékenységének hatósági értékelése
Érvényesítés

Ellenőrzési tervek:

Az OAH NBI ellenőrzési terve 2011. október – 2012. szeptember
Az OAH NBI ellenőrzési terve 2012. október – 2013. szeptember
Engedélyezés

A hatósági tevékenység legnagyobb felelősséggel járó területe az engedélyezés. Ennek eredményeként a hatóság - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével - felhatalmazza az engedélyest az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos feladat elvégzésére. A nukleáris biztonság területén ezt a felhatalmazást minden esetben biztonsági elemzésre kell alapozni, melyben igazolni kell, hogy az engedélyezett tevékenység során garantált a nukleáris biztonság, érvényesülnek az előírások és speciális követelmények.

Az atomenergiáról szóló törvény szerint az OAH feladata:
 • a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, átalakításához, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények hatósági engedélyezése és ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági ellenőrzése;
 • a nukleáris berendezés tekintetében a tervezéssel, gyártással, szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (javítással), külföldről történő behozatallal, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tevékenységek nukleáris biztonsági, valamint műszaki sugárvédelmi engedélyezése;
 • a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;
 • az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;
 • üzemelő nukleáris létesítmények átalakításának elvi engedélyezése;
 • üzemelő nukleáris létesítmények rendszereinek, építményeinek és berendezéseinek átalakítása (módosítása) elvi engedélyezése;
 • az Időszakos Biztonsági Jelentés jóváhagyása;
 • egyes szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és értékelési módszerek leírásának, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésének jóváhagyása.
A hatósági engedélyezési eljáráson túl néhány létesítmény esetében az atomenergiáról szóló törvény magasabb szintű hozzájárulást is előír. Meglévő nukleáris létesítmény tulajdonjogának megszerzéséhez és a használat bármilyen jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges. Új nukleáris létesítmény és radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, illetőleg meglévő atomerőmű további reaktorblokkal való bővítéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.


Felügyelet és ellenőrzés

Az OAH a nukleáris létesítményekkel összefüggő hatósági felügyeleti tevékenysége során átfogó-, cél-, rendszeres- és eseti ellenőrzéseket végez. Az atomenergiáról szóló törvény szerint a Hivatal hatáskörébe tartozik:
 • a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági ellenőrzése;
 • a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági ellenőrzése;
 • a nukleáris berendezés tekintetében a tervezéssel, gyártással, szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (javítással), külföldről történő behozatallal, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tevékenységek nukleáris biztonsági, valamint műszaki sugárvédelmi ellenőrzése;
 • a jogszabályban előírt minőségbiztosítási rendszer meglétének ellenőrzése, vagy az általa kijelölt intézménnyel történő ellenőriztetése.
Az OAH rendszeresen ellenőrzi az általa kiadott engedélyek, valamint a jogszabályok és a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok szerinti előírások megtartását, a Hivatal által elrendelt intézkedések végrehajtását, illetőleg az atomenergia alkalmazásának biztonságosságát. Az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez.

Az OAH az engedélyesnél és a beszállítóknál előzetesen bejelentett, valamint indokolt esetben előzetesen be nem jelentett ellenőrzéseket végez. Külföldi beszállítónál a Hivatal ellenőrzésének lehetőségét az engedélyes köteles megteremteni.

A helyszíni ellenőrzés az engedélyes telephelyére vagy a hatósághoz telepített, illetőleg a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is történhet.


Biztonsági értékelés

A nukleáris biztonsági hatóság az engedélyesek működését és a létesítmények biztonsági helyzetét rendszeres elemzések és értékelések végzésével is felügyeli. A biztonsági kockázat növekedésének lehetősége esetén hivatalból eljárást kezdeményez, és szükség esetén a jogszabályi követelmények vagy az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító előírásokat tesz.

Az értékelés kiterjed – többek között - az engedélykérelmek elbírálása, az ellenőrzések, az engedélyesek rendszeres jelentéseinek és az üzemeltetés során bekövetkezett események egyedi kivizsgálása során szerzett információk elemzésére. Az értékelés eredményeiről az OAH jelentést készít és azt az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról készített éves beszámolók részeként a Kormány és az Országgyűlés elé terjeszti.

Az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságát értékelik a nukleáris biztonságról, továbbá a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló nemzetközi egyezmények alapján háromévenként készülő nemzeti jelentések, amelyeket a nemzetközi egyezmény szerződő feleinek értekezlete vitat meg és értékel. A Kormány jóváhagyásával a nemzetközi fórumokhoz benyújtott nemzeti jelentések elkészítése és képviselete az OAH feladata.

A nukleáris biztonság magas színvonalának hosszú távú megőrzése érdekében az OAH a nukleáris létesítményeknél tízévenként átfogó biztonsági felülvizsgálatot végez. A hatósági felülvizsgálat alapdokumentuma az engedélyes által egy évvel korábban elvégzett belső biztonsági felülvizsgálatról készített és az OAH-hoz benyújtott időszakos biztonsági jelentés. Ebben az engedélyes bemutatja azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a létesítmény üzemeltetési kockázatát az üzemeltetési engedélyt megalapozó végleges biztonsági jelentéshez viszonyítva. Az OAH az engedélyes időszakos nukleáris biztonsági jelentése és a saját időszakos biztonsági felülvizsgálatának megállapításai alapján határozza meg az üzemeltetés további feltételeit. Szükség esetén a kockázati tényezők felszámolására, illetve mérséklésére biztonságnövelő intézkedéseket tartalmazó program készül, amelynek végrehajtását a Hivatal ugyancsak ellenőrzi.


A magyarországi nukleáris létesítmények tevékenységének hatósági értékelése

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága évente értékeli a felügyelete alá tartozó nukleáris létesítmények – a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, a BME NTI Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója – biztonsági teljesítményét.

A nukleáris létesítmények üzemeltetését minősítő biztonsági teljesítmény sok szempontot figyelembe vevő értékelés eredményeként áll elő. Az értékelés a mennyiségi mutatókkal kifejezhető jellemzők mellett a mérnöki és a biztonsági megítélés eszközeit is alkalmazza.

A biztonsági teljesítmény értékelése a hatósági ellenőrzések eredményein, az üzemeltetési adatokon és az üzemeltetés során bekövetkezett események vizsgálatán, elemzésén alapul. Az értékeléséhez az OAH
1) gyűjti az üzemeltetési adatokat, és azokból trendeket képez;
2) gyűjti, felülvizsgálja és értékeli az év során bekövetkezett eseményeket;
3) elvégzi az események biztonsági értékelését;
4) elvégzi az események valószínűség-alapú értékelését;
5) kiemelten vizsgálja az emberi hibából származó és az ismétlődő eseményeket;
6) a biztonságimutató-rendszer segítségével átfogóan értékeli a biztonsági teljesítményt.
Az értékelés során az OAH figyelembe veszi a nukleáris létesítmények potenciális veszélyességének mértékét is.

A biztonsági jellemzők értékelési kritériumait az OAH úgy állapítja meg, hogy azok figyelembe vegyék a biztonsági teljesítmény elért szintjét és az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, ugyanakkor segítsék az engedélyeseket a biztonsági teljesítmény növelésében.

A legjelentősebb nukleáris létesítmény, a Paksi Atomerőmű esetében a hagyományos értékelési technikák mellett az OAH 2001. óta alkalmazza a biztonsági mutatók rendszerét is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kidolgozott módszertan szerint.

Az atomerőművi tapasztalatok alapján az OAH kialakította, és 2005. óta alkalmazza a biztonsági mutatók rendszerét az OAH által felügyelt többi nukleáris létesítményre is. Az értékelés tehát valamennyi létesítmény esetében támaszkodik a biztonságimutató-rendszer eredményeire is.

Az üzemeltetés biztonsági jellemzőinek monitorozása és elemzése az esetleges biztonsági problémák korai felismerése mellett adatokat szolgáltat az OAH felügyeleti tevékenységének tervezéséhez, és hatósági intézkedéseknek is alapját képezheti.

Összefoglaló értékelés 2004
Összefoglaló értékelés 2005
Összefoglaló értékelés 2006
Összefoglaló értékelés 2007
Összefoglaló értékelés 2008
Összefoglaló értékelés 2009
Összefoglaló értékelés 2010
Összefoglaló értékelés 2011
Összefoglaló értékelés 2012


Érvényesítés

A nukleáris biztonsági hatóság folyamatos felügyeleti tevékenysége kiterjed a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító (szükség esetén kikényszerítő) érvényesítési eljárások lefolytatására.

Az OAH az atomenergia minden hatósági hatáskörébe tartozó felhasználójáról feltételezi és tőlük el is várja a jóhiszemű és jogkövető magatartást, a hatályos biztonsági előírások önkéntes betartását, illetve az esetlegesen előforduló eltérések megfelelő jelentését és kivizsgálását, továbbá helyesbítését, mivel ezek a megfelelő biztonsági kultúra elengedhetetlen velejárói. A Hivatal érvényesítési tevékenysége azokra az esetekre terjed ki, amikor az előzőekben felsorolt követelmények nem, vagy nem kellő mértékben teljesülnek, ezért azok betartását kívánja elősegíteni.

Az érvényesítési intézkedések közé az alább felsoroltak tartoznak:
- az eltérés rögzítése és figyelmeztetés,
- a korábban kiadott engedélyek, jogosítványok korlátozása, vagy visszavonása,
- kiegészítő intézkedések előírása,
- bírságolás.

Érvényesítési ügyben hozott döntéseit, intézkedéseit (engedély vagy jogosítvány korlátozását, visszavonását, kötelezettség előírását vagy bírság kiszabását) az OAH az érintett ügyféllel az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint, határozatban közli. A jogorvoslat, illetve a végrehajtás szintén az általános előírások szerint történik.

Az OAH érvényesítési politikája


 
   

Országos Atomenergia Hivatal
Telefon: 06 (1) 436-4800  - Telefax: 06 (1) 436-4843
Cím: 1036 Budapest Fényes Adolf utca 4.
Postacím: 1539 Budapest Postafiók 676.
E-mail: szerkeszto kukac haea pont gov pont hu

OLDAL-TÉRKÉPIMPRESSZUMLETÖLTÉSI SEGÉDLETTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK