ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartások

Nukleáris anyagok
A Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásaként az OAH országos nukleárisanyag-nyilvántartási rendszert működtet, amely szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság biztosítéki ellenőrzési rendszeréhez. A hivatal a helyi nyilvántartások adatait, a hazai anyagmérleg-körzetek készletváltozási, anyagmérleg-, illetve leltárjelentéseit ellenőrzi, feldolgozza, majd továbbítja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság részére. Az OAH szakemberei rendszeresen tartanak helyszíni ellenőrzéseket, és részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság tisztviselői által Magyarországon végzett helyszíni ellenőrzéseken.

Radioaktív anyagok
Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a radioaktív anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. szerint az OAH hatósági feladatkörébe tartozik. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjét, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatást a 11/2010. (III.4.) KHEM-rendelet (a továbbiakban Rendelet) szabályozza. Az EURATOM (Európai Atomenergia Közösség) vonatkozó irányelveivel és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival összhangban, az OAH számítógépes rendszert működtet a radioaktív anyagok központi nyilvántartására.

A Rendelet szerint az engedélyeseknek helyi nyilvántartást kell vezetniük az engedélyük hatálya alá tartozó radioaktív anyagokról. A helyi nyilvántartás az OAH által az engedélyesek részére térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó programmal történik, melyhez a hivatal állandó informatikai támogatást is nyújt.

Az ügyfelet segítő útmutató a radioaktív anyagok központi nyilvántartásába való regisztrálásról és a helyi nyilvántartások működtetéséről itt érhető el.


Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív forrást nem tartalmazó berendezések
A 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt, engedélyesekre vonatkozó bejelentési kötelezettségek, valamint az OAH engedélyezési eljárásai során kiadott, üzemeltetésre vonatkozó engedélyek alapján az OAH az ország egészére kiterjedő nyilvántartást vezet a radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekről.

A pontos azonosítás érdekében a nyilvántartásban szerepel az engedélyes berendezéseinek típusa, gyári száma, valamint a tárolásukra szolgáló helyiségek azonosítója.

Az OAH a hatósági ellenőrzés rendjére tekintettel a honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések, valamint a mentesített ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések listáját.

Sugárvédelmi képzettség
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015 (XII.30) kormányrendeletben meghatározott képzettséggel rendelkező személy végezhet. Megfelelő sugárvédelmi képzettség megszerezhető a jogszabály által előírt sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével. A sugárvédelmi képzettséget 5 évente meg kell újítani. A képzés és továbbképzés teljesítéséről és a vizsgáztatásról a képzés, illetve továbbképzés szervezője bizonyítványt állít ki, melynek meghatározott adatait az OAH nyilvántartja.

Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján az OAH a sugárterhelésnek kitett munkavállalók személyi dózisairól Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartást vezet az OKK OSSKI-val való szoros együttműködésben. Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás (OSZDNY) látja el a sugárveszélyes munkahelyeken foglalkoztatott "A" kategóriába, valamint a nyilvántartásba vételre kötelezett, „B” kategóriába tartozó munkavállalók személyi dozimetriai adatainak nyilvántartását, valamint a hatósági személyi dózismérők beszerzésével, felhasználásuk helyére való eljuttatásával és kiértékelésével kapcsolatos feladatokat.

Sugárvédelmi szakértők
Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához az atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott engedély vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás szükséges. A tevékenység folytatását az atomenergia-felügyeleti szerv annak engedélyezi, aki rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015 (XII.30) kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Az engedéllyel rendelkező sugárvédelmi szakértőkről, sugárvédelmi szakértői társaságról, valamint sugárvédelmi szakértői vállalkozásról az OAH hatósági nyilvántartást vezet.