ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Engedély a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 1-20. kamráinak üzemeltetésére

2014.10.17

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére 2014. október 9-én kiadmányozta a HA5858 számú engedélyt a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 1-20. kamráinak üzemeltetésére az OAH-2013-01628/2013. ügyszámú, a „KKÁT üzemeltetési engedélyének módosítása GD-2_4.7 típusú kazetta bevezetése miatt” tárgyú hatósági eljárásban.       


HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft. (továbbiakban: RHK Kft.) kérelmére 2014. október 9-én kiadmányozta a HA5858 számú engedélyt a
 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (továbbiakban: KKÁT) 1-20. kamráinak üzemeltetésére
az OAH-2013-01628/2013. ügyszámú, a „KKÁT üzemeltetési engedélyének módosítása GD-2_4.7 típusú kazetta bevezetése miatt” tárgyú hatósági eljárásban.

Az eljárásban érintett hatásterület a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója HA5692 számú határozattal kijavított HA5540 számú határozatban kijelölt és az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett biztonsági övezete. Az érintett ügyfelek (a kérelmezőn kívül) a hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai és az ezen ingatlanokra vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultjai. Ezek az ingatlanok Paks város területén helyezkednek el.

A határozat rendelkező része tartalmazza az engedély hatályosságára vonatkozó feltételeket, beleértve a szakhatóságként eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában megállapított feltételeket, továbbá az RHK Kft. által teljesítendő rendszeres és eseti jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket is. Ezek között előírja a jóváhagyott módosításoknak a KKÁT Végleges Biztonsági Jelentésében történő átvezetését, valamint rögzíti a KKÁT-ba beszállítható és ott tárolható kazettatípusoknak az engedély szerint kiegészített felsorolását.

A határozat indokolása ismerteti a lefolytatott eljárás előzményeit és egyes lépéseit, valamint azokat a megfontolásokat és iratokat, amelyeket az OAH figyelembe vett a döntés előkészítésekor. Részletesen felsorolja a döntés alapjául szolgáló jogszabályi helyeket is. Az indokolás részletezi a megállapított tényállást: sorra veszi a követelményeket és bemutatja azok teljesülésének bizonyítékait. Kitér arra is, hogy a 2014. május 6-án Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagytermében megtartott közmeghallgatáson nem merültek fel olyan szempontok, amelyek szakmai szemszögből a döntést érdemben befolyásolták. Ismerteti az engedély feltételeinek és kikötéseinek indokolását és jogalapját is.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése c) és d) pontjaiban foglaltak fennállására tekintettel a (2) bekezdésnek megfelelően az OAH a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé e hirdetmény mellékleteként a KKÁT 1-20. kamrák üzemeltetési engedélye tárgyú hatósági határozatot. A határozatot e hirdetmény mellékleteként 2014. október 17-én függesztik ki Paks város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, és az OAH az említett időponttól hozzáférhetővé teszi azt az OAH székház (1034 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) portáján és az OAH honlapján (www.oah.hu) is.

A határozat a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá. A kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni a hirdetmény útján közölt döntést a hatásterület alapján meghatározott ügyfelek és a Ket. 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén. Az ügyfelek a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az OAH-hoz benyújtott kereseti kérelem útján élhetnek jogorvoslati jogukkal a határozatban foglaltakkal szemben. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha tárgyalás tartását a keresetlevélben kérik. Ha a kereseti kérelemben nem igénylik tárgyalás megtartását, annak pótlására később már nincs lehetőség. Az ügyfelek a határozatba foglalt szakhatósági állásfoglalással szembeni jogorvoslati jogukat is a határozattal szembeni jogorvoslat keretében gyakorolhatják. A bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft.

Az ügyfelek az OAH székházában a határozat közzétételét követően is betekinthetnek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján az illetékes titkárság vonalán (+36 1 4364882) történt egyeztetés szerinti időpontban. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek, továbbá azokról, vagy a kép- és hangfelvételről másolatot kérhetnek a jogszabályban meghatározott költségek megtérítése mellett.


Melléklet:         A HA5858 számú és OAH-2013-01628-0018/2014. iktatószámú, KKÁT 1-20. kamrák üzemeltetési engedélye tárgyú hatósági határozatFacebook megosztás