ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Az OAH nyilvántartásai

1. A nukleáris anyagok központi nyilvántartása

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

II. Fejezet

NUKLEÁRIS ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

Központi nyilvántartás

4. §
(2)6 A központi nyilvántartás célja Magyarország által a Biztosítéki Egyezményben és a Kiegészítő Jegyzőkönyvben vállalt, illetve Magyarország részére az Euratom Szerződésben és az Euratom rendeletben előírt kötelezettségek teljesítése.

(3) A központi nyilvántartás rendszerének kialakítása és a nyilvántartás vezetése, valamint a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésének biztosítása a nukleáris és radioaktív anyagok hatósága feladata.

(4) A központi nyilvántartásba bejegyzés az 1. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti szervezetek adatközlő jelentése alapján történik.

(7) A nukleáris anyagok központi nyilvántartási rendszere az Euratom rendelet alapján meghatározott anyagmérleg-körzetek hálózatán alapul. Azok a létesítmények, illetve létesítményen kívüli telephelyek, amelyek nem képeznek önálló anyagmérleg-körzetet, a nukleáris és radioaktív anyagok hatósága által kijelölt anyagmérleg-körzetnek jelentenek.

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

5/C. § * (1) Az OAH a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) vagy e rendelet alapján birtokába jutott adatokat kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1970. évi 12. törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Biztosítéki Egyezmény), valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés II. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szól biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) vállalt, illetve Magyarország részére az 1957. március 25-én, Rómában kelt, az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló Szerződésben (a továbbiakban: Euratom Szerződés) és az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló, 2005. február 8-i, 302/2005/Euratom bizottsági rendeletben (a továbbiakban: Euratom rendelet) előírt kötelezettségek teljesítése, illetve céljára használhatja fel.

(2) A nukleáris anyagokat adagonként kell nyilvántartani. Az adagok elnevezését az OAH határozza meg.

Jogi háttér:

12/1970 tvr az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről

9/1972 tvr. a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről

XC/1999 tv a Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972. március 6–án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998. november 26-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről

2006. évi LXXXII. törvény a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

2. A radioaktív anyagok központi nyilvántartása

A radioaktív anyagok nyilvántartásának általános jogi kereteit az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) adja.

6. §
(1) Az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása és felügyelete a Kormány feladata.
(2) Az e törvényben foglalt kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: atomenergia-felügyeleti szerv) […] útján gondoskodik.

16. §
(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv a 17. § (2) bekezdés 20. és 21. pontjának megfelelően a radioaktív anyagokról - és ezen belül elkülönítetten a nukleáris anyagokról - központi nyilvántartást vezet, amely a név és az elérhetőségi adatok kivételével közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(2) Az atomenergia alkalmazója a birtokában lévő radioaktív anyagok helyéről, fizikai, kémiai tulajdonságairól és a velük kapcsolatos tevékenységekről helyi nyilvántartást vezet, kezeli a helyi nyilvántartás adatait, beleértve a (4) bekezdés szerinti személyes adatokat is, és adatokat szolgáltat a központi nyilvántartás számára. A nyilvántartást az atomenergia alkalmazója az adatszolgáltatási kötelezettségének megszűnését követő öt évig köteles megőrizni.
(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv kialakítja és működteti a központi nyilvántartás rendszerét, központi nyilvántartásba veszi a helyi nyilvántartásokat, továbbá ellenőrzi a központi és helyi nyilvántartások adattartalmának egyezését, valamint a helyi nyilvántartásban nyilvántartott radioaktív anyagokat és a tényleges állományt.

A radioaktív anyagok központi nyilvántartása a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerint az OAH hatósági feladatkörébe tartozik.

5/A §
(4) A radioaktív anyagokról országosan összesített számítógépes központi, valamint helyi nyilvántartást kell vezetni. A központi nyilvántartás rendszerének kialakítása, működtetése, továbbá a tulajdonosok és birtokosok által vezetett helyi nyilvántartások esetében alkalmazandó nyilvántartó program térítésmentes biztosítása, a helyi nyilvántartások ellenőrzése az OAH feladata.
(5) A központi nyilvántartás működésének költségeit az OAH éves költségvetésében tervezett módon biztosítja.

A radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartása közti adatcsere elemeit, formáját, valamint a helyi nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletszabályokat a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet határozza meg.

10. §
(1) A tulajdonos és birtokos a birtokában lévő radioaktív anyagokat leltározza
a) minden naptári évben egyszer úgy, hogy a két leltárfelvétel között eltelt idő ne haladja meg a 12 hónapot;
b) a Hivatal felszólítására;
c) a tevékenység megszűnésekor a 7. § (11)-(12) bekezdése szerint.
(2) A tulajdonos és a birtokos - a nyilvántartás felelőse útján - a leltározás eredményéről a felvételét követő 15 napon belül adatot szolgáltat a Hivatalnak, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

11. §
(2) A tulajdonos és a birtokos a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, általa nyilvántartott sugárforrások készletében beálló minden változásról köteles a Hivatalnak 15 napon belül adatot szolgáltatni, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

14. §
(1) A tulajdonos és a birtokos a változást követő 15 napon belül adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére nevének, címének, valamint a nyilvántartásra kötelezett személyének megváltozásáról.
(2) Azon tulajdonos vagy birtokos, aki zárt sugárforrást exportált és kötelezettséget vállalt arra, hogy azt visszaveszi, ennek tényéről, továbbá a visszavétel megtörténtéről a Hivatal részére köteles az exportot és a visszavételt követő 15 napon belül adatot szolgáltatni.
(3) A tulajdonos és a birtokos haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére a radioaktív anyagok leltározásakor mutatkozó bármely hiány vagy többlet esetén. A meglévő és új ügyfeleket a radioaktív anyagok központi nyilvántartásába való regisztrálásról és a helyi nyilvántartások működtetéséről szóló útmutatóval kívánjuk segíteni.

3. Az atomtörvény hatálya alá eső építmények építési engedélyköteles tevékenységeinél együttműködő építészeti műszaki szakértők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők nyilvántartásának vezetése

Az atomenergia-felügyeleti szerv mérnöki, építészeti és építészeti-műszaki szakértői szakmagyakorlással kapcsolatos feladatainak koordinálására az 1996. évi CXVI. tny (Atomtörvény) 18/D §-a ad felhatalmazást. A nyilvántartásba vétel szabályait a 184/2016 (VII. 13.) Korm. rendelet szabályozza.

(1) A 3. § szerint az eljárás az Atv. szerinti nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyes kérelmére indul.

(2) A kérelem tartalmát az 5. § szerint kell összeállítani. A kérelemnek egyértelműen tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének megnevezését és betűkódját.

(3) Ha a kérelem megfelel a 7. § (1) szerinti feltételeknek, a szakmagyakorlót illetve szakmagyakorló céget a Hatóság nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételi időtartamot a Hatóság a 2. melléklet szerinti táblázat szerint az érvényes referenciák hossza alapján számolja ki.

(4) A Hatóság a szakmagyakorlókról és a szakmagyakorló cégekről szakterületekre bontott, közhiteles elektronikus nyilvántartást vezet, mely a 8. §-ban felsorolt adatokat tartalmazza.

(5) A Hatóság a nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég tevékenységét az általa lefolytatott eljárás keretében ellenőrzi annak érdekében, hogy a szakmagyakorlási tevékenységet csak az arra jogosult végezze.

A nyilvántartásokat ide kattintva érheti el.

Jogi háttér:
1996. évi CXVI. törvény (Atomtörvény)
184/2016 (VII. 13.) Korm. rendelet