ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Új atomerőművi blokkok létesítésének hatósági felügyelete

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában és folyamatos hatósági felügyelet mellett történhet. Egy olyan összetett, sok szakterületet érintő létesítményt, mint egy atomerőmű, nem egyetlen hatóság engedélyez és felügyel. Az egyes hatóságok saját engedélyezési eljárásaikban adják ki a szükséges engedélyeket, és szakhatóságként érvényesítik a saját szakterületi szempontjaikat más hatóságok eljárásaiban. Az atomerőmű létesítésének és működésének nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki engedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal feladata.

Az Országos Atomenergia Hivatalhoz az új paksi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű „nagy” és akár több ezer további, „kisebb” rendszer-, illetve rendszerelem-szintű engedélykérelem (pl. építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. Emellett az OAH-nak a nukleáris védettségi és a biztosítéki területeken is lesznek engedélyezési feladatai.

A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris létesítmény életciklusát. Ennek megfelelően értékelni kell a telephely megfelelőségét, mielőtt a beruházás érdemi része elkezdődik, teljes körűen ki kell dolgozni az atomerőmű műszaki terveit és biztonsági elemzéseit, amelyeket a hatóság felülvizsgál és megfelelőségük esetén kiadja a létesítési engedélyt. A felépített létesítményt üzembe kell helyezni, ez a kiépített rendszerek működőképességének vizsgálatából, ezt követően –a nukleáris üzemanyagot tartalmazó fűtőelemkötegek berakásával – egy sor mérés elvégzéséből áll. Amennyiben minden a biztonsági elemzéseknek és a terveknek megfelelően működik, összhangban a követelményekkel, akkor kaphat hosszabb távra üzemeltetési engedélyt a reaktorblokk. A kibocsátott engedélyek szerinti működésről az OAH ellenőrzések keretében győződik meg.  Egy nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálata és értékelése során az adott telephelyet abból a szempontból kell értékelni, hogy alkalmas-e nukleáris létesítmény befogadására. A telephely vizsgálata és értékelése keretében a fentieken túl meg kell határozni minden olyan telephelyjellemzőt, amelyet a létesítmény tervezése során figyelembe kell venni.

A telephely-engedélyezés első eljárása, vagyis a telephely vizsgálatára és értékelésére vonatkozó program önálló eljárásban történő hatósági jóváhagyása azt a célt szolgálja, hogy a telephelyjellemzők meghatározása szisztematikusan, megtervezett módon történjen, a program kiterjedjen minden vizsgálandó szakterületre, illetve, hogy a vizsgálati és értékelési módszerek alkalmasságának megítélése még a vizsgálatok megkezdése előtt megtörténjen.

A telephely engedélyezésének második eljárása szerinti kérelem, vagyis a telephelyengedély iránti kérelem már a jóváhagyott programban előírt vizsgálatok és értékelések végrehajtását követően nyújtható be a hatósághoz.

A telephely-engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) a)-b) pontjai és a 19. §-a, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) 1.2.2.0100. - 1.2.2.0800. pontjai tartalmazzák.

Telephely-vizsgálati és értékelési engedélyezési eljárás

A telephely-vizsgálati és értékelési engedély iránti kérelemben be kell mutatni a telephelyvizsgálat és értékelés programját, valamint annak részeként az alkalmazni kívánt módszereket és elméleti megfontolásokat, és igazolni kell, hogy a telephelyjellemzők meghatározására, vizsgálatára és értékelésére kidolgozott módszerek alkalmasak a tervezéshez szükséges, telephellyel összefüggő adatok, valamint a telephely alkalmasságának megállapítására. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési programot.

A jogerős telephely-vizsgálati és értékelési engedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a telephely-vizsgálati és értékelési program szerinti módszerek, valamint elméleti megfontolások megfelelőségét fogadja el, és a telephely-vizsgálati és értékelési program alapján szükséges további vizsgálatok elvégzésére jogosít fel. A telephely-vizsgálati és értékelési engedély a telephelyengedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én benyújtotta az OAH-hoz az új blokkok telephely-vizsgálati és értékelési engedélye iránti kérelmét. Az engedélykérelem (továbbiakban: program) elbírálása során az OAH a programban foglalt vizsgálati és értékelési módszereket, elméleti megfontolásokat értékelte abból a szempontból, hogy azok alkalmasak és elégségesek-e a telephelyjellemzők meghatározására, a telephely alkalmasságának megítélésére és ezeken keresztül a telephelyengedély-kérelem megalapozására. A program az alábbi szakterületekre terjed ki:

•        a telephely földrajzi vizsgálata és értékelése;
•        az ember okozta veszélyek;
•        földtudomány;
•        geotechnika és hidrogeológia;
•        hidrológia;
•        meteorológia;
•        a radioaktív kibocsátások terjedésének értékeléséhez, illetve a baleset-elhárítási intézkedések tervezéséhez szükséges adatok megállapítása.

Az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitánysága szakhatóságként vett részt, a földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelést vizsgálta.
Az eljárás keretében az OAH közmeghallgatást tartott, melynek jegyzőkönyvét honlapján tette közzé.

Az OAH Tudományos Tanácsa szakvéleménnyel támogatta a kérelem elbírálását, amelyben javasolta a program elfogadását.

A beadvány elbírálását követően, 2014. november 14-én az OAH a HA5919 számú határozatával telephely-vizsgálati és értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek.

Telephely-engedélyezési eljárás

A telephelyengedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy az NBSZ 7. kötet szerinti létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn, valamint be kell mutatni a telephely-vizsgálati és értékelési engedély szerinti program végrehajtását és a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési program eredményeit bemutató komplex zárójelentést. A komplex zárójelentés részeként vagy attól független dokumentumban be kell mutatni a telephelyjellemzők származtatását és azok meghatározásának megalapozottságát.

A telephelyengedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányának igazolását, a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésének és az értékelésből származtatott, telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározásának megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadja el. A telephelyengedély a létesítési engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

A nukleáris védettségi engedélyezés keretében a tervezett nukleáris létesítmény esetében a kötelezett kérelmezi az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség megállapítását. A kérelemben be kell mutatni a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését.

Az MVM Paks II. Zrt. 2016. október 27-én benyújtotta az OAH-hoz a Telephelyengedély-kérelmét. A telephely engedélyezési eljárás megindításáról az OAH hirdetmény útján tájékoztatta az eljárás ügyfeleit és a lakosságot.

Az engedélyes az engedélyezési dokumentáció nyilvánosság számára elérhető részeit a következő helyen tette közzé: http://www.mvmpaks2.hu/hu/Kozerdeku/KozerdekuDokumentumok/telephely_engedelyezes/Lapok/default.aspx

Az eljárás részeként az OAH közmeghallgatást tartott 2016. december 13-án 16:00 órai kezdettel Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban. A közmeghallgatás célja, hogy az ügyfelek mellett az eljárás iránt érdeklődők megismerhessék az eljárás tárgyát és menetét, valamint ezzel kapcsolatosan kifejthessék álláspontjukat, feltehessék kérdéseiket. A közmeghallgatásról szóló hirdetmény, az OAH és az MVM Paks II. Zrt. által készített közérthető összefoglalók, valamint a közmeghallgatás jegyzőkönyve az OAH honlapján megtekinthetők. Az OAH 2017. március 30-án telephelyengedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek. A P2-HA0008 számú határozat elérhető az OAH honlapján.

Az Atv. 17. § (8) bekezdése, illetve a 118/2011 (VII.11) Korm.rendelet 21/E §-a alapján a nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának megindítása előtt a nukleáris létesítmény engedélyese - előzetes biztonsági tájékoztató (EBT) benyújtásával tájékoztathatja az atomenergia-felügyeleti szervet a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek való előzetes megfeleléséről. Az EBT benyújtásával a létesítési engedélyezési eljárás időtartama 18 hónapról 12 hónapra csökken (Atv. 12. § (8)).

A létesítési engedélykérelemben igazolni kell, hogy a telephelyen a bemutatott nukleáris létesítmény felépíthető és biztonságosan üzemeltethető, a telephelyjellemzőket teljes körűen figyelembe vették és a külső veszélyeztető tényezőkkel szemben a létesítmény megfelelő védelemmel rendelkezik.

A létesítési engedélykérelemhez az engedélyes mellékeli az Előzetes Biztonsági Jelentést (EBJ) és a műszaki megalapozást. Az EBJ-nek és a megalapozó dokumentációnak olyan részletesnek kell lennie, hogy a hatóság további dokumentáció felülvizsgálata nélkül meg tudjon győződni a követelmények teljesüléséről. Az engedélykérelem alapján a nukleáris biztonsági hatóság meghatározza az ellenőrzési célra felhasználható visszatartási pontokat (lásd: NBSZ 9.3.4.0400. pontja) és megtervezi az ellenőrzéseit.

A létesítési engedély feljogosít:

·        a nukleáris létesítmény létesítéséhez szükséges terület előkészítésének elvégzésére (pl. talajcsere, cölöpözés),

·        a nukleáris létesítmény építményei és épületszerkezetei megépítésére, a tervek szerinti rendszerek kialakítására (gyártás, beszerzés, szerelés), továbbá a teljes nukleáris létesítmény megfelelő kialakítására,

·        a rendszerek és rendszerelemek funkciópróbáinak elvégzésére (fűtőelemkötegek nélkül).

A létesítési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.3.0100. - 1.2.3.0600. pontjai tartalmazzák.

Hatósági engedély szükséges a nukleáris létesítmény fizikai védelmi rendszerének – a fizikai védelmi terv szerinti – megvalósításához. Az engedély iránti kérelmet – létesíteni tervezett nukleáris létesítmény esetében – a létesítési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a nukleáris létesítmény fizikai védelmi tervét. A kiadott engedély 5 évig érvényes.

Az engedélyes benyújtotta az új atomerőművi blokkokról készült Előzetes Biztonsági Tájékoztatót, amely által az OAH szakemberei felkészülési információhoz jutnak a tervezett atomerőműről a létesítési engedélykérelem elbírálásához. Az EBT-ben a tervezett atomerőművel azonos típusú, üzemelő vagy létesítés alatt álló blokkra vonatkozó információkat felhasználva mutatja be az engedélyes a blokktípus hazai követelményeknek való előzetes megfelelését, illetve az azoktól való esetleges eltéréseket.

Az engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a nukleáris létesítmény a tervezői szándéknak megfelelően készült el, a megvalósult állapot összhangban van a jogszabályokban előírt követelményekkel. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a Végleges Biztonsági Jelentés előzetes változatát.

Az üzembe helyezési engedély feljogosít:

·        a fűtőelemkötegek első berakására az atomreaktorba,

·        a nukleáris létesítmény üzembe helyezési programjának végrehajtására,

·        a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek aktív körülmények közötti próbáinak elvégzésére,

·         az atomerőművi blokk névleges teljesítményen történő üzemeltetésére az üzembe helyezési program sikeres végrehajtását követő időponttól az engedélyben meghatározott időtartamig.

Az üzembe helyezési engedély a kiadásától számított 12 hónapig hatályos. Az üzembe helyezési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.4.0100. - 1.2.4.0600. pontjai tartalmazzák.

A nukleáris biztosítéki engedélyezés célja a nukleáris fegyverek (további) elterjedésének – a nukleáris anyagok nem békés célú felhasználásának – megelőzése, felismerése és megakadályozása.

A megelőzés létesítményi szinten a nukleáris fegyverkezés megakadályozását elősegítő, ún. proliferáció-álló műszaki megoldásokkal, a nukleáris anyagok szigorú nyilvántartásának megkövetelésével, adatszolgáltatási kötelezettségek előírásával és hatósági ellenőrzésével, így az eltérítés és/vagy visszaélés korai felismerésének nagy valószínűsége miatti elrettentéssel valósítható meg.

A létesítményi szintű biztosítéki rendszerrel kapcsolatos olyan alapvető jogszabályi követelményeket, amelyeket már a tervezés során figyelembe kell venni, az OAH Sg-2. sz. útmutatója – Új atomerőművi blokk biztosítéki (Safeguards) követelményeinek teljesítéséhez – foglalja össze.

Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az engedélyesnek a fűtőelemkötegek létesítménybe érkezése előtt legalább 7 hónappal be kell nyújtania.

Az engedély iránti kérelemben össze kell foglalni az üzembe helyezési program végrehajtása során szükségessé vált, a Végleges Biztonsági Jelentést érintő változtatásokat, igazolni kell, hogy biztosított a nukleáris létesítményben keletkező radioaktív hulladék – ideértve atomreaktorok esetén a kiégett fűtőelemkötegeket – biztonságos, a tudomány legújabb, igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, tapasztalatokkal összhangban levő átmeneti tárolása vagy végleges elhelyezése.

Az üzemeltetési engedély birtokában a nukleáris létesítmény az engedélyben meghatározott feltételekkel és ideig üzemben tartható. A nukleáris biztonsági hatóság az adott nukleáris létesítmény üzemeltetési sajátosságait és egyéb körülményeket figyelembe véve szabja meg az üzemeltetési engedély időbeli hatályát, de az nem lehet hosszabb a nukleáris létesítmény tervezett üzemidejénél. Az üzemeltetési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.5.0100. - 1.2.5.0800. pontjai tartalmazzák.