ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Adatvédelem - (GDPR)


Az Országos Atomenergia Hivatal Adatvédelmi Tájékoztatója


Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH, székhely: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) szerinti feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései figyelembe vételével kezel.

I. Adatkezelés célja

Az Atv. 17. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az OAH alapvető feladata az atomenergia békés célú, biztonságos és védett alkalmazásával, különösen a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók nukleáris biztonságával és védettségével, a nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedése elleni tevékenységgel, a nukleáris és veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatási feladatok ellátása, illetve összehangolása. Az OAH hatásköreit az Atv. 17. § (2) bekezdése rögzíti.

Az OAH adatkezelései a fenti jogszabályhelyeken rögzített feladatok- és hatáskörök ellátását szolgálják.

II. Adatkezelés jogalapja

a.        Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.

b.        A személyes adat akkor kezelhető jogszerűen, ha

1.        ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta {GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont};

2.        az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges {GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont};

3.        jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés);

4.        az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges {GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont};

5.        az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges {GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont}.

Az OAH adatkezelései vonatkozásában a kötelező adatkezeléseket – ide értve a kezelt adatok típusát és az adatkezelések időtartamát – törvényi szintű rendelkezések biztosítják. Az adatkezelések részletszabályait a törvények felhatalmazó rendelkezései alapján megalkotott jogszabályok rögzítik.

Az OAH alaptevékenységei ellátásával, illetőleg hatáskörei teljesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelési jogalapokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

-        Atv.;

-        az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Az OAH-nál mint önálló szabályozó szervnél a közszolgálati jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesítő munkatársak vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogalapját az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

-         a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény;

-        a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.;

-        Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény.

A fentieken túlmenően az OAH személyes adatkezeléseire a következő jogszabályok alkalmazandók:

-        közbeszerzésekkel kapcsolatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

-        közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban az Infotv.;

-        közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv.;

-        kamerák alkalmazásával kapcsolatban a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

III. Hozzáférés az adatokhoz

Az adatokhoz a II. pontban felsorolt törvényekben feljogosított személyek, az OAH munkatársai, valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően megkötött adatfeldolgozási szerződéssel adatfeldolgozási tevékenységre feljogosított adatfeldolgozó, illetőleg annak munkatársai férhetnek hozzá.

IV. Az adatokhoz történő hozzáférés, azok helyesbítése, törlése, vagy kezelésének korlátozása

1.        Az érintett az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató V. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatás kérhető személyes adatok kezeléséről, valamint kérhető a személyes adatok helyesbítése, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlése vagy zárolása.

2.        Az OAH a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.        Az OAH zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4.        Az OAH megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.        Az OAH a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.        Az OAH a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

7.        A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az OAH rendelkezésére. Amennyiben az OAH az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

8.        Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

V. Hogyan érvényesíthetők az adatkezeléssel összefüggő jogok?

1.        Tájékoztatás kérhető az OAH-tól arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a gdpr (kukac) haea (pont) gov (pont) hu email címen jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

2.        Adatkezelő adatai:
Levelezési cím: Országos Atomenergia Hivatal 1539 Budapest, Postafiók: 676.
E-mail: haea (kukac) haea (pont) gov (pont) hu
Telefon:+36-1-436-4800
Telefax:+36-1-436-4843

3.        Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Zombori Zsolt

Elérhetőségei: cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.,  email: zombori@haea.gov.hu, tel.: (36-1) 436-4831

4.        A fentiek mellett az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet fordulni.

5.        A fentieken túlmenően személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetén bírósághoz lehet fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az OAH szabályzatát az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről itt olvashatja.