ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Bejelentések kezelése

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján, azzal összhangban biztosítja a közérdekű bejelentés és a panasz lehetőségét, valamint elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az OAH működésével kapcsolatban mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül, vagy másokkal együtt kérelemmel, panasszal, vagy javaslattal forduljon az OAH-hoz, amennyiben jogi, vagy más természetű sérelem érte az OAH valamely eljárása során, valamint az OAH bármely szervezeti egységének tevékenységével, mulasztásával kapcsolatban, illetve az OAH bármely munkatársának magatartása miatt.

A közérdekű bejelentés, a panasz és a visszaélés bejelentés vizsgálata valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden közérdekű bejelentést, panaszt és visszaélés-bejelentést, beleértve közérdekű bejelentő, a panaszos és a bejelentő személyazonosságát. A közérdekű bejelentő, a panaszos és a bejelentő személyét és adatait az OAH az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az arra jogosult ismerheti meg.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá.

Közérdekű bejelentéssel akkor élhet, ha abban olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.
A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal, közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az OAH-hoz.

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálatát az OAH mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Az OAH a közérdekű bejelentést vagy a panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, az OAH erről megfelelő indokolás mellett tájékoztatja a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt.

Az OAH a közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálatát mellőzheti:

- a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz, közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés esetén;

- ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az OAH a vizsgálat befejezésekor a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – haladéktalanul értesíti. Ha szükséges, az OAH meghallgatja a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt.
A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az OAH átadja.

A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el:
Adatvédelmi tájékoztató

Közérdekű bejelentést vagy panaszt

- elektronikusan közérdekű bejelentést ide kattintva,

- elektronikusan panaszt ide kattintva,

- postai úton az Országos Atomenergia Hivatal 1539 Budapest, Postafiók: 676 címére küldve, dr. Demeter Anita Krisztina részére címezve, saját kezű felbontásra,

- személyesen 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.,

- alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében

tehet.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben az OAH-val kapcsolatban felmerült jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett visszaélés-bejelentés vizsgálatát az OAH mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A visszaélés-bejelentést szóban, személyesen vagy írásban teheti meg. Ha visszaélés-bejelentést tévesen az OAH-nál tette meg, az OAH a visszaélés-bejelentést az eljárásra jogosult szervhez átteszi, és erről Önt értesíti.

A szóban, személyesen tett visszaélés-bejelentésről az OAH jegyzőkönyvet vesz fel, és abból a bejelentő részére egy másodpéldányt átad, melynek tartalmát a bejelentő ellenőrizheti, helyesbítheti, illetve elfogadás estén azt aláírásával ellátja. Szóbeli, személyes visszaélés-bejelentés esetén Ön tájékoztatást fog kapni a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentése kivizsgálásának menetéről, valamint személyes adatainak bizalmas kezeléséről.

Az OAH az írásban tett visszaélés-bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy visszaigazolás veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét. A visszaigazolásban tájékoztatjuk Önt az eljárási és adatkezelési szabályokról is.

Az OAH a visszaélés-bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, az OAH erről megfelelő indokolás mellett tájékoztatja a bejelentőt, de ebben az esetben sem haladhatja meg az elintézés a hat hónapot.
Az OAH a bejelentőt a visszaélés-bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. Ha szükséges, az OAH a bejelentőt meghallgatja.
Az OAH a vizsgálat befejezésekor a bejelentőt a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – haladéktalanul, írásban értesíti.
A bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a visszaélés-bejelentés megtétele miatt.

Az OAH a visszaélés-bejelentés vizsgálatát mellőzheti, ha

- ugyanazon bejelentő a korábbival azonos tartalmú, ismételt visszaélés-bejelentést tesz;

- nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt. Ebben az esetben, ha a közléssel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárásra jogosult szervnek vagy személynek az OAH átadja.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatait a hozzájárulása nélkül az OAH nem hozza nyilvánosságra, a személyes adatait csak akkor továbbítja, ha ahhoz Ön hozzájárul.
Ha a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő személyes adatait az OAH nem ismerteti meg a tájékoztatást kérő, visszaélés-bejelentéssel érintett természetes személlyel.
Tájékoztatom, hogy az állam a bejelentő részére jogi segítségnyújtást biztosít.

A visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el:
Adatvédelmi tájékoztató

Visszaélés bejelentést

- elektronikusan ide kattintva,

- postai úton az Országos Atomenergia Hivatal 1539 Budapest, Postafiók: 676 címére küldve, dr. Szilveszter Zsuzsanna részére címezve, saját kezű felbontásra,

- személyesen az OAH székhelyén (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.),

- alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében

tehet.