ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartások

Nukleáris anyagok

A Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásaként az OAH országos nukleárisanyag-nyilvántartási rendszert működtet, amely szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság biztosítéki ellenőrzési rendszeréhez. Az EURATOM biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló, 2005. február 8-i 302/2005/Euratom bizottsági rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a hazai nukleáris létesítmények közvetlenül az Európai Bizottságnak szolgáltatnak adatokat, amelyeket párhuzamosan az OAH-nak is megküldenek. Az adatszolgáltatás keretében az OAH havonta küld jelentést a nukleáris létesítményeken kívüli helyszínek nukleáris anyag készletében bekövetkezett változásairól.

Radioaktív anyagok

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a radioaktív anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az OAH hatósági feladatkörébe tartozik. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjét, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatást a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEMr.) szabályozza. Az EURATOM vonatkozó irányelveivel és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival összhangban, a 112/2011. (VII. 4.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, az OAH számítógépes rendszert működtet a radioaktív anyagok központi nyilvántartására.

A KHEMr. szerint az engedélyeseknek helyi nyilvántartást kell vezetniük a tulajdonukban és/vagy a birtokukban lévő, a KHEMr. tárgyi hatálya alá tartozó radioaktív anyagokról. A helyi nyilvántartás az OAH által az engedélyesek részére térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó programmal történik, melyhez a hivatal állandó informatikai támogatást is nyújt.

Az ügyfelek számára készített segédlet (a radioaktív anyagok központi nyilvántartásába való regisztrálásáról és a helyi nyilvántartások működtetéséről) itt érhető el.

Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések

Az engedélyesek – 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet által előírt – bejelentései, valamint a kiadott üzemeltetési engedélyek alapján az OAH az ország egészére kiterjedő nyilvántartást vezet az ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekről.

A pontos azonosítás érdekében a nyilvántartásban szerepel az engedélyesek berendezéseinek gyártója és típusa, gyári száma, valamint a tárolásukra szolgáló helyiségek azonosítója.

Az OAH a hatósági ellenőrzés rendjére tekintettel a honlapján közzéteszi és naprakészen tartja a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, valamint a hatósági felügyelet alól mentesített ionizáló sugárzást létrehozó berendezések listáját.

Sugárvédelmi képzettség

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak a 487/2015. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározott sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy végezhet. Megfelelő sugárvédelmi képzettség szerezhető a jogszabály által előírt sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével. A sugárvédelmi képzettséget 5 évente meg kell újítani. A képzés és továbbképzés teljesítéséről és a vizsgáztatásról a képzés, illetve továbbképzés szervezője bizonyítványt állít ki, melynek az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben meghatározott adatait az OAH nyilvántartja.

Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján az OAH a sugárterhelésnek kitett munkavállalók személyi dózisairól Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartást vezet a Nemzeti Népegészségügyi Központtal való szoros együttműködésben. Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás (OSZDNY) látja el a sugárveszélyes munkahelyeken foglalkoztatott "A" kategóriába, valamint a nyilvántartásba vételre kötelezett, „B” kategóriába tartozó munkavállalók személyi dozimetriai adatainak nyilvántartását.

Sugárvédelmi szakértők

Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához az OAH által kiadott engedély vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás szükséges. A tevékenység folytatását az OAH annak engedélyezi, aki rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Az engedéllyel rendelkező sugárvédelmi szakértőkről az OAH hatósági nyilvántartást vezet, valamint a honlapján közzéteszi a nyilvántartott szakértők elérhetőségét.

Kapcsolódó dokumentumok: