ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Bejelentések kezelése

Az Országos Atomenergia Hivatal a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján, azzal összhangban biztosítja a közérdekű bejelentés és a panasz lehetőségét, valamint elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) működésével kapcsolatban mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül, vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal, vagy javaslattal forduljon az OAH-hoz, amennyiben jogi, vagy más természetű sérelem érte az OAH valamely eljárása során, valamint bármely szervezeti egységének tevékenységével, mulasztásával kapcsolatban, illetve bármely munkatársának magatartása miatt.

A közérdekű bejelentés, a panasz és a visszaélés bejelentés vizsgálata valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden közérdekű bejelentést, panaszt és visszaélés-bejelentést, beleértve közérdekű bejelentő, a panaszos és a bejelentő személyazonosságát. A közérdekű bejelentő, a panaszos és a bejelentő személyét és adatait az OAH az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, ahhoz kizárólag az arra jogosult fér hozzá.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá.

Közérdekű bejelentéssel akkor élhet, ha abban olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.
A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal, közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az OAH-hoz.

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálatát az OAH mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Az OAH a közérdekű bejelentést vagy a panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, az OAH erről megfelelő indokolás mellett tájékoztatja a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt.

Az OAH a közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálatát mellőzheti:

- a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz, közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés esetén;

- ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az OAH a vizsgálat befejezésekor a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – haladéktalanul értesíti. Ha szükséges, az OAH meghallgatja a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt.
A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy

- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az OAH átadja.

A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el:
Adatvédelmi tájékoztató

Közérdekű bejelentést vagy panaszt

- elektronikusan közérdekű bejelentést ide kattintva,

- elektronikusan panaszt ide kattintva,

- postai úton az Országos Atomenergia Hivatal 1539 Budapest, Postafiók: 676 címére küldve, dr. Szilveszter Zsuzsanna részére címezve, saját kezű felbontásra,

- személyesen 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.,

- alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében

tehet.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben az OAH-val kapcsolatban felmerült jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett visszaélés-bejelentés vizsgálatát az OAH mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Az OAH a visszaélés-bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy visszaigazolás veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.
Ha a visszaélés-bejelentést a bejelentő tévesen az OAH-nál tette meg, az OAH a visszaélés-bejelentést az eljárásra jogosult szervhez átteszi, és erről a bejelentőt értesíti.
Az OAH a visszaélés-bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, az OAH erről megfelelő indokolás mellett tájékoztatja a bejelentőt.
Az OAH a bejelentőt a visszaélés-bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. Ha szükséges, az OAH meghallgatja a bejelentőt.
Az OAH a visszaélés-bejelentés vizsgálatát mellőzheti, ha ugyanazon bejelentő a korábbival azonos tartalmú, ismételt visszaélés-bejelentést tesz.
Az OAH a vizsgálat befejezésekor a bejelentőt a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – haladéktalanul értesíti.
A bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a visszaélés-bejelentés megtétele miatt.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

- ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy

- alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az OAH átadja.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatait a hozzájárulása nélkül az OAH nem hozza nyilvánosságra, a személyes adatait csak akkor továbbítja, ha ahhoz Ön hozzájárul.
Ha a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, a bejelentő személyes adatait az OAH nem ismerteti meg a tájékoztatást kérő visszaélés-bejelentéssel érintett természetes személlyel.
Tájékoztatom, hogy az állam a bejelentő részére jogi segítségnyújtást biztosít.

A visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el:
Adatvédelmi tájékoztató

Visszaélés bejelentést

- elektronikusan ide kattintva,

- postai úton az Országos Atomenergia Hivatal 1539 Budapest, Postafiók: 676 címére küldve, dr. Szilveszter Zsuzsanna részére címezve, saját kezű felbontásra,

- személyesen 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.,

- alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében

tehet.