ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Összefoglaló az OAH 2003. évi tevékenységéről

2003.12.19


Összefoglaló az OAH-t érintő legfontosabb hazai és nemzetközi eseményekről 2003 Szervezeti és személyi változások Az atomenergiáról szóló törvény módosítása megszüntette az Országos Atomenergia Bizottságot (OAB), feladatait az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe utalta, illetve létrehozott egy új testületet – az Atomenergia Koordinációs Tanácsot (AKT). A Tanács az atomenergia békés célú alkalmazása területén az atomenergiáról szóló törvény alapján hatósági feladatokat ellátó minisztériumok és központi közigazgatási szervek tevékenységét hangolja össze az atomenergia alkalmazásának biztonsága: a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén. Az AKT elnöke az OAH főigazgatója. A nukleáris biztonsággal kapcsolatos független hatósági tevékenység érdekében a Kormánynak az OAH feletti felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter tárcafelelősségétől függetlenül gyakorolja. A miniszterelnök 2003 augusztusától a Belügyminisztert jelölte ki erre a feladatra. Az OAH NBI vezetője, dr. Vöröss Lajos augusztusban nyugdíjba vonult. Medgyessy Péter miniszterelnök november 24-ével dr. Lux Ivánt nevezte ki az OAH főigazgató-helyettesévé, a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (NBI) vezetőjévé. Paks A paksi atomerőmű biztonsága fenntartásához, illetve növeléséhez kapcsolódóan a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság 2003-ban számos engedélyt adott ki. Ezek közül érdemes kiemelni a reaktorvédelmi rendszer rekonstrukcióját, a blokkszámítógépek egységesítését, a földrengésbiztonság növelésének lezárását, a környezet- és kibocsátás-ellenőrző rendszer rekonstrukcióját, valamint az Állapotorientált Kezelési Utasítások életbe léptetését. Az április 10-én, Pakson történt súlyos üzemzavar körülményeit az OAH kivizsgálta, erről jelentést készített az OAH-t felügyelő miniszternek, és megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. Az OAH NBI-re, az április 10-i súlyos üzemzavar következményeinek felszámolása érdekében számos feladat hárult. Mindenekelőtt ki kellett dolgozni a tisztítótartály eltávolításával kapcsolatos engedélyezés követelményrendszerét. Az OAH NBI speciális munkacsoportot hozott létre mind a felszámolási, mind a 2. blokk újraindításával összefüggő hatósági feladatokra. Szakmai támogatást kért és kapott az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország nukleáris biztonsági hatóságaitól. Budapesti Kutatóreaktor 2003-ban a hatályos előírások szerint megtörtént a Budapesti Kutatóreaktor Időszakos Biztonsági Felülvizsgálata. A hatóság a benyújtott dokumentumok alapján a reaktor biztonságát megfelelőnek találta, ennek fenntartása érdekében azonban néhány intézkedést írt elő. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) Befejeződött a létesítményi engedélyek átruházása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. részére. Megtörtént a biztonsági osztályba sorolás felülvizsgálata, és a legújabb modul, a nyolcadik is megkapta az üzemeltetési engedélyt. Nemzetközi felülvizsgálatok Az OAH minőségirányítási rendszere egy független, nemzetközileg elismert tanúsító szervezet felülvizsgálata alapján megfelelt az ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány követelményeinek. A nemzeti hatóságok közül csaknem elsőként értük el ezt a minősítést. A 2003 februárjában tartott utóvizsgálat keretében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértőiből álló munkacsoport (IRRT) vizsgálta a nukleáris hatósági tevékenység fejlesztésében elért eredményeket. Mivel lényeges fejlődést tapasztaltak, a korábbinál jóval kevesebb, mindössze hat új javaslatot és ajánlást fogalmaztak meg a hatósági munka további javítására. Az OAH-t felügyelő miniszter kérésére a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség missziója 2003. június 16-26 között független nemzetközi felülvizsgálatot végzett a Pakson, április 10-én, az üzemanyag tisztítása során bekövetkezett súlyos üzemzavar, illetve következményei és utóhatásai értékelésére. Bécsben, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről létrejött nemzetközi egyezmény novemberi első felülvizsgálati értekezlete megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek. Követendő példaként említette a létesítmények környezetében létrejött tájékoztató és ellenőrző önkormányzati társulásokkal való együttműködést. Nemzetközi események Az Országos Atomenergia Hivatalt felvette tagjai sorába a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Egyesülete (WENRA). A NAÜ Közgyűlés megválasztotta a NAÜ Kormányzótanácsának új tagjait. Két évre Magyarország is a Kormányzótanács tagja lett. A Külügyminisztériummal történt egyeztetés alapján Magyarországot az OAH főigazgatója képviseli a NAÜ Kormányzótanácsában. A NAÜ főigazgatója felkérte az OAH főigazgatóját, hogy vállaljon tagságot a Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Csoportban (INSAG), amely a főigazgató szándéka szerint a nagy tekintélyű Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottságéhoz (ICRP) hasonló feladatokat láthatna el a nukleáris biztonság területén. Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége által létrehozott, s az OAH szakértője által vezetett Irányító Testület minden érdekelt fél részvételével kialakult szakmai egyetértés alapján állásfoglalásban nyilvánította ki, hogy igazolva látja a VVER/440/213 reaktorok konténment tervezés szerinti működését a tervezési üzemzavarok teljes tartományára. Ezzel pont került a több, mint tíz éve húzódó ügy végére. Az OAH felkészültségének elismerését jelenti az a tény, hogy külföldi hatóságok és kutatóintézetek együttműködő partnerként hívják meg szakembereit projektjeik kidolgozásához. Ily módon vett részt az OAH az EU által finanszírozott nemzetközi ASTRID projektben, amely a nukleárisbaleset-elhárításban értékelő és támogató rendszerek kifejlesztésére irányul. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott projektek 2003. évi eredményei Bátaapáti (Üveghuta) térségében 2003. szeptember 1-jén befejeződtek az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére végzett felszíni kutatások. A zárójelentést az illetékes hatóság, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatala elfogadta. A zárójelentés legfontosabb megállapítása az volt, hogy a terület alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat befogadó tároló létesítésére. Mintegy négy év szünet után 2003-ban újra megkezdődtek a kutatások a Bodai Aleurolit Formációban (Mecsek) a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének előkészítésére. A legfontosabb feladat a kőzet alkalmasságát vizsgáló föld alatti laboratórium helyszínének és más paramétereinek meghatározása. Az idén készült el a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemi épületének felújítása. Itt alakították ki azoknak a hosszú élettartamú sugárforrásoknak az ideiglenes tárolóterét, amelyek végleges elhelyezésére a felszíni tároló létesítmény nem alkalmas. Biztosítéki ellenőrzés 2000-ben lépett hatályba a Biztosítéki Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Jegyzőkönyv, amelynek alapján a NAÜ azt is igazolhatja, hogy az adott ország nem rendelkezik be nem jelentett nukleáris anyaggal, és nem végez be nem jelentett nukleáris tevékenységet. A nemzetközi ellenőrök helyszíni ellenőrzései alapján a NAÜ ebben az évben nemzetközi szinten igazolta, hogy Magyarország nem végez semmilyen be nem jelentett tevékenységet nukleáris anyaggal. Az atomerőművekkel rendelkező országok sorában Magyarország az első, ahol a közeljövőben a NAÜ jelentősen csökkenti a nemzetközi ellenőrzések számát. Az OAH egyik főosztályvezetője márciusban részt vett az Iraki Nukleáris Ellenőrzési Iroda munkájában, Bagdadban. Az iraki háború kitörése előtt tért vissza Magyarországra. EU-integráció Az OAH felkészült arra, hogy 2004. május 1-je után, vagyis EU-tagországgá válásunkat követően csatlakozzék az Euratom szerződéshez (ill. annak Biztosítéki Irodájához – Euratom Safeguards Office), és ezen keresztül is érvényesítse a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, a nukleáris anyagok ellenőrzésével és szállításával kapcsolatos közösségi irányelveket. A 2003. május 1-től 2004. május 1-ig tartó időszakban aktív megfigyelőként magyar szakértők is részt vesznek az Európai Unió minden bizottságának és munkacsoportjának munkájában. Nukleáris területen a legfontosabb döntéselőkészítő munkacsoport a Tanács mellett működő Nukleáris Kérdések Munkacsoportja (Working Party on Atomic Questions). Ebben az évben a csoport legfontosabb munkája az ún. “Nukleáris csomag” volt. Ez a nukleáris biztonsággal, illetve a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos tanácsi irányelv-tervezetek egyeztetését tartalmazta. Ebben is aktívan közreműködtek az OAH szakértői. Szakembercsere A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 48 esetben kérte, hogy magyar szakértők adjanak bizonyos témákban konzultációs segítséget. Mintegy 70 magyar szakember vett részt NAÜ támogatással különböző műhelyüléseken és tanfolyamokon, 31 külföldi szakembert fogadtunk magyarországi továbbképzésre, és 8 magyar szakember ment NAÜ támogatással 1-3 hónapos tanulmányútra. A Magyarországon fogadott külföldi szakemberek közül többen az OAH-ban vettek részt továbbképzésen, Grúzia és Ukrajna hatóságai ösztöndíjasként küldték szakembereiket a magyar hatóság tapasztalatainak átvételére. Tájékoztatás 2003-ban 19 sajtóközleményt adtunk ki, s 6 sajtótájékoztatót szerveztünk, (a decemberi a hetedik), s mintegy 200 telefonhívásra válaszoltak az OAH szakértői. Színes kiadvány készült az Országgyűlési jelentés alapján magyar és angol nyelven. Megjelent az OAH NBI 2002-es tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven. Tevékenységünkről rendszeres tájékoztatást adtak az OAH Hírlevelek. Honlapunkon (www.oah.gov.hu) folyamatosan hírt adtunk a paksi üzemzavarral kapcsolatos eseményekről és tevékenységekről, magyarul és angolul is közreadtuk az OAH-t felügyelő miniszternek készített jelentésünk teljes szövegét. Számos magyar és angol nyelvű előadást tartottak az OAH munkatársai többek között a paksi súlyos üzemzavarról is. Ezek között érdemes kiemelni az EU országok budapesti konzuli vezetőinek, illetve az osztrák-magyar gyorsértesítési kormányközi egyezmény keretében adott tájékoztatást.Facebook megosztás